Chitrapur Math
Laleshwar Mahadev
Ramana Maharishi
Ramkrishna Paramhans
Samvit Sadhnayana
Sivananda Ashram
Sivananda Ashram - Ahmedabad